Промиване на кормилната система

Поради механическото натоварване на компонентите на кормилната система, в хидравличната система могат да проникнат фини частици. Поради това ние препоръчваме при смяната на помпата за сервоуправление да се промива цялата хидравлична система. Малко на брой производители са монтирали дренажен болт в зоната на кормилния механизъм. Недостатъкът е, че източването на цялата хидравлична течност от там е невъзможно. В системата винаги остава остатъчно количество.

В почвата не трябва да прониква хидравлична течност. Изхвърлянето трябва да се извърши от доставчика на материалите или на специализирано място за събиране на отработени материали.

Процедура:

1. Ако е възможно, разположете предницата на превозното средство върху блокове, така че предните колела да са свободни. Това означава, че съпротивлението върху кормилната система ще е по-малко. То предотвратява разпенване на хидравличната течност, което се дължи на проникване на въздух в хидравличната система.
2. Отворете капака на резервоара.
3. Демонтирайте възвратната линия. Съберете появилата се хидравлична течност в подходящ съд, за да не замърсявате околната среда.
4. Запалете двигателя. Придвижете кормилната система от ляво на дясно. Съберете старата хидравлична течност в съда, като не забравяте непрекъснато да допълвате резервоара.
5. След двукратно промиване загасете двигателя. Откачете резервоара и го почистете старателно с препарат за почистване на спирачки. В допълнение на това филтърът на резервоара трябва да се почисти или да се смени.
6. Монтирайте резервоара и възвратния маркуч. Убедете се, че маркучът е правилно положен.
7. Напълнете резервоара и запалете двигателя.
8. Обезвъздушете системата. Завъртете кормилната система 20 пъти наляво и надясно.
9. Затворете резервоара и проверете дали нивото в него е правилно, а не под белега за минимум.
10. Спуснете превозното средство обратно.
11. Направете изпитателен пробег.

Важно!

От първостепенна важност е да изпълнявате инструкциите за монтаж на производителя на превозното средство и да използвате само одобрената за съответното превозно средство хидравлична течност. Спецификациите могат да бъдат намерени в Ръководството на потребителя на превозното средство.